Privacy reglement

Inleiding

AuditPeople beschermt de privacy van zijn bezoekers. Alle privacygevoelige informatie die u aan AuditPeople verstrekt, valt onder dit privacy reglement. AuditPeople spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Instemming gebruik ingevoerde gegevens

Door gegevens met betrekking tot uzelf (zoals CV’s, NAW gegevens etc) in te voeren op de website van AuditPeople of door deze anderszins aan te leveren aan AuditPeople, gaat u er mee akkoord dat deze via de diensten van AuditPeople beschikbaar mogen worden gesteld en aldus toegankelijk zullen zijn voor gebruikers van de diensten van AuditPeople. Door dergelijke gegevens in te voeren staat u er voor in dat u gerechtigd bent deze gegevens voor dat doel ter beschikking te stellen aan AuditPeople.

AuditPeople behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven. AuditPeople zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan waarvoor zij worden ontvangen en deze ook niet voor andere doeleinden ter beschikking stellen aan derden anders dan als hierboven weergegeven.

AuditPeople kan in het kader van de doeleinden waarvoor AuditPeople gegevens verwerkt persoonsgegevens aan haar moeder, zuster- of dochterondernemingen of soortgelijke dienstverleners verstrekken. Desbetreffende dienstverleners zullen persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden verwerken als waarvoor AuditPeople gegevens gebruikt. Voorts kan AuditPeople in het kader van een eventuele overname en/of verkoop persoonsgegevens aan derden, zoals de overnemende partij (soortgelijke dienstverlener als AuditPeople), verstrekken. Wilt u dit niet, dan verzoeken wij u om dat aan ons te melden via e-mail: info@AuditPeople.nl.

Doeleinden verwerking gegevens

Op het moment dat u uw gegevens invult op de website van AuditPeople, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor het leveren van onze diensten zoals werving & selectie en bemiddeling;
  • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of vacature;
  • om een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;
  • voor het beantwoorden van vragen van gebruikers;
  • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
  • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van AuditPeople en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
  • voor het doen van gerichte eigen aanbiedingen en het verzenden van eigen reclame uitingen.

Gebruik Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging gegevens

AuditPeople spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten van AuditPeople worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. AuditPeople aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AuditPeople.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Via uw eigen account heeft u inzage in de door u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of overige gegevens. Als u uw gegevens wilt verwijderen dan kunt u contact opnemen via info@AuditPeople.nl.

Wijzigingen privacy reglement

AuditPeople kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van AuditPeople.

Disclaimer

De informatie op deze site (startend bij www.auditpeople.nl) heeft de intentie om de gebruiker algemene informatie te verschaffen. De informatie is niet bedoeld om de dienstverlening van AuditPeople, zoals audits, advies en andere dienstverlening, te vervangen.

AuditPeople spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. AuditPeople behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de informatie voorkomen, of sprake zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt AuditPeople geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

AuditPeople garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. AuditPeople aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is intellectueel eigendom van AuditPeople en niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AuditPeople.